News Ticker

ลูกอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ทำอย่างไรดี

ลูกอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ทำอย่างไรดี

ปัญหาของเด็กที่ผู้ปกครองพบเจอ อาจจะโดยบังเอิญหรือการลองทดสอบบุตรหลานก็คือการที่พบว่าเด็กอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ความจริงแล้วโดยรวมๆอาจจะดูเหมือนว่าเด็กอ่านออก แต่พอตรวจสอบลึกๆลงไปพบว่าเด็กไม่สามารถอ่านคำที่ไม่เคยผ่านตามาก่อนได้

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด ไม่ใช่ความผิดปกติทางการเรียนรู้เด็ก ผู้ปกครองจึงไม่ควรจะตกใจ ดุด่าว่ากล่าวเด็ก เนื่องจากเหตุผลที่เด็กอ่านไม่ออกเพราะการเรียนการสอนการอ่านที่ผ่านมาของเด็กอาศัยความจำเป็นหลัก นั่นก็คือการจดจำเป็นคำๆไปว่า คำนั้นๆอ่านออกเสียงเป็นอย่างไร

หากจะขยายความก็คือว่า เด็กเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษในลักษณะของการจดจำรูปตัวอักษร และเสียงที่สอดคล้องกับรูปอักษรต่างๆ โดยไม่เข้าใจถึงลักษณะของการผสมของตัวอักษรว่าทำให้เกิดเสียงอย่างไร ทั้งนี้เด็กที่อ่านภาษาอังกฤษออกนั้น พบว่าเขาจะใช้ความพยายามในการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปสระที่เห็นกับเสียงที่ได้ แล้วสามารถผสมออกมาเป็นคำใหม่ๆได้ ซึ่งโดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นกับเด็กที่เรียนอยู่ในระดับ ป.5 – ป.6 ขึ้นไป

ดังนั้นหากบุตรหลานของท่านเรียนอยู่ในระดับมัธยมแล้ว แต่ยังไม่สามารถอ่านคำภาษาอังกฤษออกได้เอง จึงควรจะเริ่มหาหนทางแก้ไข ซึ่งวิธีการในการที่รวดเร็วคือการเรียนโฟนิคส์ (phonics) นั่นเอง

เรียนโฟนิคส์ จะช่วยให้อ่านออกได้อย่างยั่งยืน

การเรียนโฟนิคส์ จะช่วยให้เด็กสามารถออกเสียงแต่ละพยัญชนะ รูปสระ และผสมออกมาเป็นคำๆ ได้อย่างถูกต้อง และเมื่อเด็กสามารถเรียนรู้หลักการต่างๆได้อย่างครบถ้วนแล้ว เมื่อฝึกฝนไประยะหนึ่งจะพบว่าเขาจะสามาระอ่านคำภาษาอังกฤษออกได้ทุกคำ โดยไม่จำเป็นต้องรู้ความหมาย

เด็กๆสามารถที่จะเรียนรู้โฟนิคส์ของภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่ยังเล็ก อาจจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการเรียนเขียนอ่านภาษาไทยก็ได้ แต่จะพบว่าหลักการทางโฟนิคส์ของภาษาอังกฤษนั้นจะง่ายกว่าภาษาไทยมาก เนื่องจากมีจำนวนตัวอักษรน้อยกว่า จำนวนสระก็น้อยกว่าด้วย การผันเสียงก็ทำได้ไม่ยาก ไม่ต้องจดจำรูปเสียงตัวสะกดมากมายเหมือนภาษาไทย

ดังนั้นหากท่านพบว่าลูกอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วละก็ รีบหาหนทางให้ลูกเรียนโฟนิคส์โดยเร็ว อันจะเป็นการช่วยให้เขาสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษไปตลอดชีวิตการเรียนรู้ของเขาไปในตัว