News Ticker

รีวิว Present Tenses

รีวิว Present Tenses

วันนี้เรามาเรียนไวยากรณ์พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่อง tense กันนะครับ ซึ่งคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับ present tense อย่างละเอียดว่าเราจะใช้ง่านอย่างไร ทั้ง present simple, present continuous และ present perfect

Present Simple Tense

เราใช้ Present Simple สำหรับิ่งที่เราทำเป็นประจำ ทำเป็นนิสัย ข้อเท็จจริง ความจริง และสถานการณ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เราสามารถระบความถี่ของการกระทำได้ด้วย เช่น every day once a week หรือ on Fridays เป็นต้น

I check my email every day. (ทำเป็นประจำ)
Somchai works at the bank. (สถานการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ)

รูปแบบ :
กรณีเป็นประโยคบอกเล่า เราใช้โครงสร้างเดียวกับกรณีที่เป็น infinitive without ‘to’ สำหรับประธานที่เป็น I, you, we ,they ส่วนประธานที่เป็น he, she, it จะต้องเติม -s หรือ -es ให้กับกริยา infinitive นั้นๆ

หากต้องการสร้างเป็นประโยคคำถามหรือปฏิเสธ จะต้องใช้ do / dose + infinitive without ‘to’

They live in Bangkok.
Malee starts work at nine o’clock and finishes at five.
I don’t eat fish.
She doesn’t like me.
Why do you buy newspaper every day?
Dose the cat eat banana?

Present Continuous Tense

เราใช้ Present continuous สำหรับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในระหว่างที่เรากำลังพูด หรือกรณีที่สถานการณ์นั้นเกิดขึ้นชั่วคราว และสำหรับกิจกรรมที่กำลังดำเนินไป เช่น

– Just a minute. I’m checking my email. (เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น)
– She usually works in Rayong, but she’s working from home this week. (เหตุการชั่วคราว)
I’m studying Engineering (กิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่)

นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถใช้ present continuouse สำหรับเหตุการณ์ในอนาคตที่ได้มีการวางแผนไว้แล้ว ปกติแล้วประโยคลักษณะนี้จะมีการระบุเวลาไว้ด้วย

I’m seeing the doctor on Tuesday morning.

รูปแบบ :
สำหรับประโยคบอกเล่าจะอยูในรูปของ

Subject + is/am/are + verb-ing

ส่วนกรณีของคำถามและประโยคปฏิเสธจะใช้ is/am/are + not + verb-ing.

– Can I call you back? We’re having lunch right now.
She isn’t answering the call at the moment.
What are you doing?
Is it raining?

ข้อสังเกต มีกริยาบางคำที่เราจะไม่ใช้ในรูปของ continuous โดยคำกริยาเหล่านี้เป็นเรื่องของความคิดและความรู้สึก เช่น

hear see smell hate know understand believe want need

WRONG : Could you explain that again? I’m not understanding.
CORRECT : Could you explain that again? I don’t understand.

Present Perfect Tense

การใช้ Present perfect มีดังกรณีต่อไปนี้คือ
1. ประสบการณ์ในอดีต ปกติแล้วเราจะไม่ระบุเวลาว่าเกิดขึ้นเมื่อใด เราแค่สนใจเฉพาะประสบการณ์นั้นๆเท่านั้น เวลาหรือวันที่ไม่ใช่ประเด็น เรามักจะใช้คำว่า ever และ never ในประโยคเหล่านี้น เช่น

I’ve seen that film already.
Have you ever been to Chaingmai? – Yes, I have. / No, I haven’t.

2. เหตุการที่เพิ่งเกิดในอดีตและตอนนี้มีความสำคัญที่จะกล่าวถึง

– Oh my god, I’ve left my wallet at the bar.
The prime minister has resigned.

3. เหตุการณ์ในอดีตและตอนนี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่หรือยังเห็นผลการกระทำนั้นอยู่ในตอนนี้ เรามักจะใช้ how long และ for กรณีเป็นช่วงเวลา และใช้ since เพื่อบอกถึงจุดเริ่มต้นในอตีตจนถึงตอนนี้

I haven’t seen David this morning (ตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลา this morning)
How long have you known Jenny? – I’ve known her for two years.
Tom has been in Italy since March.

4. เราจะใช้คำว่า just already yet ในการพูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในอดีต โดยเวลาที่เฉพาะเจาะจงนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เราใช้ just และ already จำหรับประโยคบอกเล่า และใช้ yet ในประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม

It has just stooped raining. Let’s go out.
I have already fed the cat.
– We can still go and see the film. It hasn’t started yet.
Have you done your homework yet?

แต่ถ้าหากเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วและจบไปแล้วในอดีต เราก็จะใช้ past simple แทน

รูปแบบ :
รูบแบบประโยคบอกเล่าของ present perfect คือ

Subject + have/has + past participle (V3)

ที่มา http://www.bbc.co.uk/learningenglish