News Ticker

พูดอย่างสุภาพแบบคนอังกฤษ

พูดอย่างสุภาพแบบคนอังกฤษ

คนอังกฤษได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ดี เนื่องจากการพูดการจานั้นจะมีความสุภาพมากๆ ซึ่งความสุภาพนี้แสดงออกมาทั้งในรูปประโยคและน้ำเสียงที่เปล่งออกมา วันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับว่า ควรพูดภาษาอังกฤษแบบใดถึงจะถือว่าสุภาพ

ประเด็นปัญหาคือเราจะถามคำถามคนแปลกหน้าอย่างไรถึงจะถือว่าสุภาพ ก่อนอื่นเราต้องนึกถึงกรณีเป็นภาษาไทยก่อนว่าเวลาเราจะถามเส้นทาง หรือขอให้คนทำอะไร เราจะพูดอย่างไร

โดยปกติแล้ว เราอาจจะเริ่มต้นด้วยคำว่า “ขอโทษนะครับ” หรือขึ้นด้วยการเรียกที่ให้ความเป็นกันเองเช่น “พี่ครับ ขอโทษนะครับ ไม่ทราบว่าแถวนี้มีห้างใหญ่ๆไหม” อย่างนี้เป็นต้น

ในภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันที่ว่าเราคงไม่เดินดุ่มๆ ไปถามโต้งๆว่า “พี่แถวนี้มีห้องน้ำไหม” ซึ่งจะทำให้เขาคิดว่าไม่ใช่หน้าที่เขาที่จะต้องตอบคำถามเรา ดังนั้นเราจึงควรมีการแปลงคำถามที่มีอยู่ในใจให้ออกมาในลักษณะที่สุภาพมาก

polite-request

เรามาลองดูประโยคคำถามต่อไปนี้กันนะครับว่าจะทำให้สุภาพมากขึ้นได้อย่างไร

1. ถามตรงๆ Where is the cafe?
ถามสุภาพ Do you know where the cafe is?

2. When will you finish your report?
Could you tell me when you will finish your report?

3. Where is the toilet?
Would you mind telling me where the toilets are?

4. Can you help me?
Is there any chance you could help me with this?

นอกจากตัวย่างข้างต้นแล้ว เรายังสามารถใช้คำว่า if และ whether ในประโยคคำถามเพื่อให้ดูสุภาพมากขึ้นได้เช่น

– I wonder if you can help me?
– Do you know if there is a bank near here?
– Could you tell me whether Mark prefers fish or chicken curry?

แบบทดสอบ

ลองถามคำถามตามตัวอย่างต่อไปนี้ ให้สุภาพมากกว่าเดิมนะครับ

– Where is the hotel?

– When will the guests arrive?

– Where is the exit?

– Can you help me?

– Is Mike coming?

ที่มา bbc.co.uk/learningenlish/english