News Ticker

phonics คืออะไร

phonics คืออะไร

หลายคนอาจจะสงสัยว่าคำว่า โฟนิคส์ หรือ phonics มาจากไหน ซึ่งจากการค้นคว้าหาคำนิยามของคำนี้ พบว่าเว็บ about.com ได้ให้คำนิยามไว้ว่า

phonics คือวิธีการในการสอนให้อ่านโดยอาศัยเสียงของตัวอักษร กลุ่มของตัวอักษร หรือพยางค์

แต่ในแง่ของการใช้งานแล้ว phonics จะหมายถึงหลากหลายวิธีการที่อาจจะแตกต่างกันหรือทับซ้อนกันในการดำเนินการ ซึ่งด้านล่างจะสรุปไว้ 4 วิธีการด้วยกัน

ทั้งนี้การสอนให้อ่านแบบ phonics นั้นจะต่างจากการสอนให้อ่านหนังสือแบบทั่วๆไปที่จะสอนให้อ่านคำทั้งคำที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงลงไป

ในช่วงศตวรรษที่ 19 คำว่า phonics มีความหมายเหมือนกันกับคำว่า phonectics (สัทศาสตร์ – สาขาย่อยของภาษาศาสตร์ที่ประกอบด้วยการศึกษาเสียงพูดของมนุษย์) ซึ่งมีการนิยมใช้คำว่า phonics มากกว่า แต่ในศตวรรษที่ 20 phonics มีความหมายว่า วิธีการสอนให้อ่าน

ตัวอย่างและข้อสังเกต

phonics สามารถจำแนกออกเป็น 4 กรณีหลักๆ ด้วยกันตือ

Analytic(al) Phonics ในช่วงปี 1960 จะฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์คำที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว แล้วให้วิเคราะ์ห์ว่ามีหน่วยเสียงอะไรบ้าง แต่บางกลุ่มได้มีการระบุถึงรูปแบบที่เกิดซ้ำๆในภาษาอังกฤษ

Linguistic Phonics เน้นให้สังเกตรูปแบบที่พบในคำต่างๆเช่น cat, rat, mat, bat แล้วนำเสนอให้นักเรียนได้เรียนรู้ แล้วสรุปถึงสิ่งที่เหมือนกันคือ เสียง -at แล้วใช้มันอ่านคำอื่นๆ ต่อไป แบบนี้จะคล้าย Analytic Phonics แต่เน้นที่รูปแบบ pattern มากกว่าจะจำแนกหน่วยเสียงแต่ละหน่วย

Synthetic Phonics เป็นแนวทางในการสร้างเสียงจากการออกเสียงคำใหม่ๆ จากเสียงที่อยู่ในหัว ทำให้เกิดการรวมเสียงของแต่ละตัวอักษร หรือกลุ่มตัวอักษร แล้วรวมเสียงให้เป็นเสียงที่รู้จัก หรือพูดง่ายๆก็คือการสร้างเสียงจากแต่ละตัวอักษร สระ ออกมาให้เป็นเสียงคำใหม่ๆ นั่นเอง

Embedded Phonics เทคนิคนี้เป็นการสอน phonics โดยอาศัยให้นักเรียนได้เรียนสื่อจริงๆ ซึ่งจะเชื่อโยงกับลักษณะทางภาษาในกรอบที่ใหญ่ขึ้น

phonics-text

บทสรุป

ความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับ ตัวอักษร รูปแบบการสะกดคำ และแต่ละคำ ทั้งสามส่วนนี้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อทักษะในการอ่าน ยิ่งไปกว่านั้น คำสั่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อการพัฒนาความไวในการรับรู้ของเด็กต่อการสะกดคำและการตอบสนองของพวกเขาต่อการออกเสียงควรจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่าน

ดังนั้นเด็กๆที่เรียนรู้การอ่านโดยใช้ phonics จะมีความสามารถในการอ่านออกมากกว่าเด็กทั่วไปที่ไม่ได้เรียนการอ่านในลักษณะนี้มา