News Ticker

แปลอังกฤษเป็นไทยแล้วอ่านไม่รู้เรื่อง

แปลอังกฤษเป็นไทยแล้วอ่านไม่รู้เรื่อง

ปกติแล้วการแปลภาษาจากอังกฤษเป็นไทยน่าจะเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคนที่เรียนภาษาอังกฤษมาหลายสิบปี แต่จะพบว่าเมื่อแปลออกมาแล้วกลับกลายเป็นว่าแปลไปคนละทางกับความหมายที่แท้จริงของข้อความภาษอังกฤษ

เหตุผลหลักก็คือการศึกษาโครงสร้างภาษาที่ไม่แตกฉานพอ การเรียนการแปลนั้นนอกจากต้องเรียนรู้เรื่องของหลักภาษา คำศัพท์ คำแสลงแล้ว ยังต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาด้วยจึงจะสามารถแปลได้อย่างครบถ้วน

ประเด็นในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมนั้นเป็นของคู่กัน แต่หากเนื่อหาที่ต้องการแปลนั้นเป็นเรื่องวิชาการแล้วละก็ อาจจะไม่จำเป็นต้องอ้างอิงถึงวัฒนธรรมมากนัก อาศัยหลักการทางด้านไวยากรณ์และความเข้าใจถึงโครงสร้างของประโยคก็น่าจะเพียงพอแล้ว

ปัญหาของการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทยแล้วอ่านไม่รู้นั่นส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะการที่ผู้แปลไม่มีความแม่นยำในการแปลส่วนขยายของประโยค หรือส่วนขยายของคำได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เลยอาจทำให้ผู้แปลสับสนว่าคำไหนขยายอะไร หรือประโยคนั้นๆ ขยายส่วนไหน เมื่อผู้แปละเข้าใจผิดเลยทำให้การสื่อสารนั้นออกมาผิดไปด้วย

ดังนั้นการแปลภาษาอังกฤษ จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก เพียงแค่ต้องเรียนรู้และเข้าใจโครงสร้างการขยายความของประโยคนั้นๆ ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร และเรียบเรียงลำดับคำให้ถูกต้องก็สามารถจะทำให้การอ่านทำความเข้าใจในเนื้อหาที่สอดคล้องกับภาษาต้นฉบับได้

วิธีการแปล และข้อควรสังเกตจะได้นำเสนอในบทความต่อๆ ไป โปรดติดตามกันนะครับ